Pumpstation

Varje VA-verk har flera pumpstationer som kräver tillsyn, underhåll och ibland reparationer. För att detta arbete ska kunna göras på ett säkert sätt, krävs att pumpstationerna utformas väl.

Bra utformad  pumpstation

Här beskrivs hur pumpstationer ska utformas för att arbetet där ska vara så säkert och arbetsmiljön så god som möjligt. Läs mer om vad man bör tänka på när man arbetar i pumpstationer under Arbete i pumpstation.

I en pumpstation behöver det vanligtvis finnas

  • Ventilation.
  • Någon form av uppvärmning för att kunna arbeta vintertid (speciellt viktigt för att kunna utföra finmotoriskt arbete).
  • Belysning sså att man kan se bra vid de arbetsmoment som kan förekomma.
  • Lyfthjälpmedel för att lyfta pumpar i samband med service, reparation eller byte av pump, till exempel lyftbalk med kättingtelfer eller lyftblock.
  • Tillgång till tvättmöjlighet, åtminstone handtvätt.
  • Luckor och skyddsgaller i aluminium och i sådana storlekar att de är lätta att lyfta upp. Tänk på detta också i samband med ny- och ombyggnation av pumpstationer.

Ventilation och uppvärmning

Ventilation behövs för att det inte ska bli höga halter av explosiva och giftiga gaser i pumpgropen eller i pumpstationen. Ventilationen ordnas lämpligen så att:

  • En frånluftskanal dras ner i pumpgropen. Frånluften ventilerar bort de gaser som bildats vid transport av avloppsvattnet genom ledningsnätet.
  • Det räcker inte med frånluft i pumpstationer. Luft måste också tillföras. Tilluftsflödet måste vara större än frånluftsflödet, vilket gör att det blir ett visst övertryck i pumpstationen. Övertrycket är bra, eftersom det minskar inflödet av gas från ledningsnätet till pumpstationen. (Är det undertryck, kan det öka inläckaget av gaser från ledningsnätet.)
  • Ventilation i pumpstationer ska vara utformad så att det blir övertryck i stationens överbyggnad.

I flera pumpstationer har utrustning installerats för att minska lukten till omgivningen (genom behandling med kalciumnitrat.) Samtidigt minskas halten av vätesulfid (svavelväte) inuti pumpstationen.

För uppvärmning av pumpstation, kan en aerotemper fungera. Aerotempern är i princip en varmluftfläkt som monteras på väggen.

Luckor och skyddsgaller

Luckor till pumpgrop lyfts ofta för hand. Nybyggda pumpstationer har vanligtvis lätta luckor av aluminium. I äldre pumpstationer förekommer tyngre luckor.

Lätta luckor och galler med maskvidd av 150x150 mm underlättar rengöring i gropen och dessutom ser man bättre var man spolar. Luckor ska kunna låsas i uppfällt läge. Under lucka över skyddsgrop ska det finnas skyddsgaller.

Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.