Lokaler

För att verksamheten ska kunna bedrivas säkert men också effektivt och i en god arbetsmiljö, behöver lokalerna underlätta ett säkert och effektivt arbete. Här finns tips om sådant som är bra att kontrollera i befintliga lokaler men också tänka på inför eventuella ny- eller ombyggnader.

Golv
Golv ska ha en ytbeläggning som är så halkfri som möjligt, även om det är vått. Golv ska ha lämplig svikt för verksamheten. Vissa verksamheter kräver hårda golv, till exempel trucktrafik. Vid andra verksamheter där man går och står mycket kan det vara lämpligt att välja golv med lagom svikt för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg.

För att förbygga olyckor får golv inte ha hål eller olämpliga upphöjningar. Ojämna golvytor innebär risk att snubbla och försvårar städning. Om golvet lutar finns risk att man halkar eller snubblar.

Man bör undvika nivåskillnader inom samma lokal och mellan olika lokaler inom samma våningsplan. Om det inte går att undvika nivåskillnad är det lämpligare att ha ramp än trappsteg.

Ytstrukturen på golvmaterialet ska underlätta rengöring. Högtryckstvätt kan bara utföras på golv som klarar detta. Golvbrunn med lämplig lutning ska finnas på golv som behöver spolas.

Öppningar i golv ska ha skyddsräcke, lucka, skyddstäckning eller annat som skyddar mot fall.

Väggar och tak
Väggar och tak ska vara av material som är lätt att rengöra så ofta och på det sätt som verksamheten kräver. Vid högtryckstvätt behövs t.ex. normalt särskilt täta och hållbara väggmaterial och att eluttag, strömbrytare och annan elutrustning är skyddade.

Väggar och tak behöver förses med ljudisolerande material i de lokaler där maskiner mm alstrar för hög ljudnivån. Ljudspridningen begränsas med hjälp av ljudabsorbenter. Ljudabsorbenter påverkar knappast ljudnivån i närheten av bullerkällor, men dämpar ljudet på avstånd från källan. Vilken typ av ljudabsorbent som passar, beror på verksamheten. Ljudabsorbenter ska tåla rengöring.

Skärma av och dämpa bullrande maskiner mm
Ett alternativ eller komplement till ljudabsorbenter är inbyggnad av bullerkällan. Inbyggnad begränsar bullret vid maskinen och är effektivare än avskärmningar och ljudadsorbenter. En möjlighet är att placera fläktar, pumpar, kompressorer, centrifuger m.m. i ett separat utrymme. Det är också vanligt att bullrande maskiner byggs in i någon form av fristående eller fast huvkonstruktion som kan täcka hela eller delar av maskinen/utrustningen. Utformningen och huvens storlek beror bland annat på behovet av luftkylning, underhåll och säkerhetsaspekter. 

Fasta eller flyttbara skärmar fungerar för många typer av bullerkällor. Skärmens storlek, utformning, placering och lokalens takhöjd påverkar effekten.

Vid bassänger
När man arbetar vid bassänger ska det finnas skyddsräcken som hindrar att man oavsiktligt ramlar ner i bassängen. Dessutom bör det finnas räddningshjälpmedel som

  • livboj
  • båtshake
  • flyttbar stege.
Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.