Polymerhantering

Polymerer behövs för reningsprocessen. Beroende på storlek på VA-verket, hantera större eller mindre mängder av polymerer.

Undvik manuell hantering
Hanteringen av polymerer bör utformas så att manuell hantering av säckar med polymerer undviks så långt möjligt.
  • Kan polymerer levereras i storsäck? Storsäcken hanteras med lyfthjälpmedel, till exempel travers.
  • Ett alternativ till storsäck, som passar speciellt för VA-verk med stor förbrukning av polymerer, är att lagra polymerer i silos. Då kan polymererna levereras i bulkbil och pumpas över direkt till silon.
  • Kan polymerer köpas i lösning istället för som pulver? Lösning är dyrare än pulver, men hanteringen är enklare. Dosering görs lämpligen med en fatpump. Eftersom risken för spill minskar och det inte bildas damm som kräver platsventilation, kan detta ändå vara en ekonomiskt intressant lösning.
  • Är utrymmet där polymerer doseras till tank tillräckligt stort och med bra åtkomlighet?
  • Finns utsug som fångar in damm som sprids när polymerer doseras till tank? Alternativt är doseringen så sluten att inget utsug behövs?
  • Finns utrustning för att spola bort eventuellt spill? Spill av polymerer är mycket halt.
  • Finns fungerande och tillräcklig ventilation i lokalen?
Manuell hantering av polymerer i säckar bör om möjligt undvikas, eftersom det är svårt att undvika att det dammar från säckarna både när de töms och när tömda säckar hanteras. Spill av polymerer kan vara mycket halt och måste därför tas bort omedelbart. Om det inte går att undvika manuella hantering av säckar:
  • Används säcktömmare?
  • Finns ventilerad säckkomprimator som tömda säckar placeras i?
  • Finns utrustning för att ta hand om evetuellt spill?

Skyltar
Polymerer kan vara irriterande. Tankar och rör som innehåller polymerer ska märkas med faropiktogram.

Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.