Ventilation

Allmänventilationen är viktig för en bra arbetsmiljö i reningsverk. Här finns tips om hur ni kan kontrollera er egen allmänventilation men också om sådant som är viktigt att tänka på när ni anlitar ventilationskonsulter.

Så här ska allmänventilation fungera
För att ventilera lokaler i VA-verk effektivt, krävs fläktstyrd till- och frånluft. Allmänventilation tillför ren och tempererad luft till vistelsezoner och övriga delar av lokalerna och transporterar bort förorenad  och varm luft. Effektiv allmänventilation skapar ett bra klimat utan drag, vilket är viktigt speciellt i de lokaler där anställda vistas och arbetar. Allmänventilation kan också vara viktigt för att undvika att det uppkommer höga halter av explosiva gaser

Fånga in lukt och luftföroreningar innan de hinner spridas
Allmänventilationen behöver kompletteras med platsventilation (till exempel punktutsug) som till skillnad från allmänventilationen är till för att fånga in och föra bort luftföroreningar så nära föroreningskällan som möjligt. Platsventilation kan behövas vid/från

  • Täckta bassänger.  
  • Processlokaler med maskiner och utrustning för vattenrening
  • Dragskåp på laboratorium
  • Klädskåp för arbetskläder mm.

Täckta bassänger kan ventileras effektivt, om utsug ansluts till övertäckningen. Täckta bassänger inomhus, ska vara undertrycksventilerade med överluft från angränsande lokal. För att ventilationen ska bli effektiv, bör övertäckningen ha ett minimum av glipor eller öppningar. Denna typ av platsventilation kräver ett mycket lägre luftflöde än om hela lokalen ska ventileras effektivt för att ventilera bort föroreningar som läckt ut från övertäckningen.

Öppen bassäng inomhus avger periodvis mycket fukt. Fuktavgivningen är som störst på hösten då vattentemperatur är som högst, men kan minskas om bassäng täcks. Avfuktning kan behövas om fukthalten överskrider cirka 55 % RH (relativ luftfuktighet). Lägre fukthalt minskar korrosionsskadorna på byggnad och maskiner/utrustning.

Platsventilation klarar sällan av att fånga in all lukt, vätskedimma och gaser från stora ytor som till exempel bassänger. Därför behövs också allmänventilation som ventilerar hela lokalen.

Portabla fläktar
Portabla fläktar kan behövas för att tillföra ren luft eller suger ut förorenade luft när befintlig ventilation inte räcker till, till exempel i samband med arbete i små utrymmen eller vid arbeten som alstrar mycket föroreningar. Se till att fläkten är i bra skick och har kapacitet att ventilera utrymmet.

Minska spridning av lukt
Frånluften kan kopplas till kompostfilter eller liknande för att minska lukten från den frånluft som släpps ut.

Fungerande ventilation
För att ventilationen ska fungera som förväntat, behöver man ha rutiner för att kontrollera den.  Ansvaret för ventilationen är vanligtvis delat mellan fastighetsägaren och den arbetsgivare som driver verksamhet. Arbetsgivaren svarar för att arbetsmiljön inklusive luftkvalité är bra. Fastighetsägaren tillhandahåller lokaler och ett fungerande ventilationssystem och svarar för att  funktionskontroll (obligatorisk ventilationskontroll, OVK), görs. Anpassning av ventilationen till verksamheten måste göras i samråd mellan fastighetsägare och arbetsgivare. Vet ni hur er allmänventilation fungerar och att den fortfarande är i bra skick? Använd gärna checklistan Kontroll av befintlig ventilation Länk till annan webbplats. som underlag för att ni själva ska ha kontroll på hur ventilationen fungerar. Er egen kontroll är ett bra komplement till OVK:n.

För att ventilation ska fortsätta fungera bra krävs Underhåll.

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.