Arbete med explosionsrisk

För att undvika explosioner är det viktigt att det finns klara och tydliga regler för och instruktioner om hur arbetet ska utföras och att dessa regler och instruktioner följs.

Instruktion för arbete i explosionsfarlig miljö
Det är viktigt att arbets- och skyddsinstruktioner och explosionsskyddsdokument för arbeten i explosionsfarlig miljö finns och följs.

Instruktionerna kan till exempel innehålla:

  • Vem som får arbeta i explosionsklassad zon och vilken utbildning/vilka kunskaper som krävs.
  • Om det krävs arbetstillstånd innan arbete i explosionsklassad zon påbörjas och vem som utfärdar arbetstillståndet.
  • Hur arbetet ska riskbedömas och vem som ansvarar för riskbedömning.
  • Vilken typ av explosionsklassad utrustning som får användas i explosionsklassade zoner, inklusive krav på mobiltelefoner och ficklampor.
  • Beskrivning av hur arbetet ska gå till och vad som ska göras under arbetets gång, exempelvis  mätning av explosionsrisk eller av gaser. och hur utrustningen stoppas (säkert stopp).
  • Viken personlig skyddsutrustning som ska användas och under vilka arbetsmoment.

Går det att minska risken för explosion
Om arbete måste göras i miljö med explosionsrisk, är det viktigt att följa detaljerade säkerhetsregler. I VA-verk kan man ibland minska explosionsrisken, till exempel genom effektiv ventilation innan arbetet påbörjas och under tiden arbetet pågår. Innan arbetet påbörjas kan det därför vara bra att undersöka om åtgärder kan vidtas som eliminerar explosionsrisken.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.