Ensamarbete

Ensamarbete är allt arbete som utförs utan kontakt med andra människor och utan att kunna räkna med deras hjälp i en farlig situation. Ensamarbete innebär särskilda risker, om man råkar ut för olycksfall eller behöver snabb hjälp. Därför är det viktigt att fundera över vilka regler och rutiner som gäller om någon måste arbeta ensam.

I reningsverk förekommer ensamarbete vanligen i mindre reningsverk, pumpstationer och annat arbete i ledningsnätet och i samband med jour- och beredskapsarbete. Exempel på riskfyllt arbete som inte ska utföras ensam är:

 • Arbete som innebär ingrepp på anordning som står under högt tryck
 • Arbete på ställningar och hög höjd
 • Arbete som innebär risk för utsläpp av gas, frätande ämnen m.m.
 • Arbete under jord, i avloppsrör, tunnlar, ventilkammare eller i andra slutna miljöer.
 • Arbete i trafikmiljöer, när man inte kan skydda sig tillräckligt effektivt mot förbipasserande fordon.

Bedöm riskerna med ensamarbete

Arbete med rengöring, spolning, underhåll eller reparation kan innebära sådana risker att man inte bör arbeta ensam. Därför behöver man bedöma riskerna och bestämma vid vilka arbeten ensamarbete inte är tillåtet. Exempel på arbetsställen där det kan vara farligt att arbeta ensam och som bör bedömas är:

 • in- och utloppstunnel
 • pumpstation
 • rensgaller
 • sandfilter
 • kemikalietank. Hantering av stora mängder kemikalier får ej ske som ensamarbete
 • slambrunn, slamtank, pumpgrop och liknande slutna utrymmen
 • tömda bassänger
 • tömd rötkammare
 • arbetsplatser med en höjd över 2 meter

Enbart övervakning och kontroll i VA-verk anses inte vara ensamarbete.

När man arbetar ensam

Allt ensamarbete ska planeras. Innan arbetet påbörjas ska man undersöka om:

 • Den som ska arbeta ensam har tillräcklig utbildning och instruktion för att kunna utföra arbetet ensam.
 • Det går att vid behov få kontakt med andra.
 • Det går att få snabb hjälp i en nödsituation.

För att begränsa tiden man arbetar ensam, kan man ta pauser som innebär kontakt med andra eller planerade in besök av någon annan under arbetet. Man kan också komma överens att den som arbetar ensam, ringer till någon vid bestämda tidpunkter.

Åtgärder

De som arbetar ensamma behöver ha utbildning , för att veta hur de ska arbeta säkert och vilka säkerhetsrutiner som gäller.
För att ensamarbete ska bli säkert, krävs det att det går lätt att få hjälp om det skulle behövas. Läs mer om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning.

Senast ändrad: 2015-01-29
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.