Evakuering och utrymning

När det finns behov av snabb evakuering och utrymning är det viktigt att man följer de rutiner som gäller och att man vet hur man ska evakuera.

Använd den information och utbildning du fått

Många VA-verk har information och utbildning om evakuering och utrymning och i bästa fall har man tränat på svåra moment som att lyfta upp en person med till exempel säkerhetssele och tripod ur en brunn eller liknande, så att man vet hur man ska göra.

Utbildning är en färskvara. Därför är det viktigt med återkommande information, utbildning och träning.

Evakuering ur slutet utrymme

Evakuering ur slutet utrymme innebär risker också för den som ska evakuera. Därför är det viktigt att börja med att larma genom att kontakta kollegor och räddningstjänsten (ring 112) och inte evakuera på egen hand.

Vid kontakt med räddningstjänsten, lämna information om GPS-koordinater. Om det är någon som är nödställd i ledning, tunnel eller annat trångt eller svårtillgängligt utrymme, meddela också att det är svår belägenhet, så att räddningstjänsten är beredd på det.

                 Gå aldrig direkt in i ett slutet utrymme om någon där inne
                              blivit medvetslös eller verkar omtöcknad.

Kontrollera först med hjälp av en gasvarnare att det inte är syrebrist eller finns farliga gaser i utrymmet. Om det finns gaser där, måste man se till att den som går in i utrymmet kan göra det utan att själv bli medvetslös. Därför ska oxybox eller motsvarande utrustning finnas med och användas när man går in i utrymmet för att evakuera den som är medvetslös eller omtöcknad.

Om evakuering måste göras ut en ledning, används ofta en vagn som man försöker dra ut den nödställde på. Det är dock stor risk att vagnen välter, när den dras genom (den runda) ledningen. Bäst är att fästa linan i fötterna på den nödställde och dra ut alternativt att fästa i en sele och dra ut med huvudet före.

Observera! Räddningstjänsten evakuerar inte från tunnlar eller andra slutna utrymmen. Det ligger på beställaren att transportera ut nödställda från tunnlar och andra slutna utrymmen.

Efter evakuering, om man av något skäl behöver gå in i det slutna utrymmet igen, behöver man säkerställa att det inte finns höga halter av kvävande eller giftiga gaser kvar. Utrymmet behöver ventileras tills gasvarnaren visar att halterna är så låga att man kan gå in utan risk. För det krävs en fläkt som ventilerar ut luft från utrymmet (effektivast) eller blåser in uteluft. Går det inte att ventilera, behöver man använda en oxybox eller liknande som tillför syrgas/andningsluft (om det är syrebrist i utrymmet) eller andningsskydd (som skyddar moteventuella giftiga gaser som finns i utrymmet).

För att kunna evakuera, används utrustning som bår, släde eller lyfthjälpmedel som tripod eller Dawit-system.

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.