När arbete måste göras inuti ledningar

Det förekommer att arbete måste göras i ledningar. Sådant arbete innebär ofta arbete i trånga ledningar, som man inte kan stå rak i. Förflyttning och arbete i ledningarna är ofta besvärligt och innebär besvärliga arbetsställningar.

Vid arbete i avloppsnätet måste tillförseln av avloppsvatten stängas av eller pumpas bort för att det ska vara möjligt att utföra arbetet i ledningarna.

För ledningarna i avloppsnätet finns risk för farliga gaser och syrebrist

Vid behov av evakuering kan det vara svårt att evakuera.

Därför är det viktigt att så långt möjligt använda sig av metoder som innebär att man inte behöver arbeta inuti ledningar, exempelvis fjärrstyrd kamera och robot.

Om de som ska utföra entreprenaden

De personer som ska arbeta i ledningar eller som ska bistå vid sådant arbete ska ha god kunskap om:

 • Riskerna i arbetet på lång och kort sikt.
 • Hur arbetet ska utföras för att vara säkert.
 • Om några särskilda regler gäller för det aktuella arbetet.
 • Kunskap om och träning i att evakuera nödställd från ledning och första hjälpen.

Om en entreprenör anlitas för arbetet är det lämpligt att entreprenören redovisar vilken utbildning/information om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder som de personer har som ska arbeta inom entreprenaden.

 • Arbetet inuti ledningar kan vara mycket besvärligt och kräva god fysik. Därför kan det vara bra att fundera på om de som ska arbeta inuti ledningar ska genomgå någon medicinsk kontroll.

Arbeta så här 

Säkerheten vid arbete inuti ledningar förbättras, om det finns väl fungerande rutiner för sådant arbete. Vid arbete inuti ledningar behöver man särskilt tänka på:

Ensamarbete är inte tillåtet. Arbetet i ledningen ska alltid utföras av minst två personer, varav en kan befinna sig vid ledningens mynning. Vid arbete i ledningen bör det dessutom finnas en person utanför och i direkt anslutning till ledningen som kan kommunicera med båda personerna i och vid ledningen via kommunikationsradio.

Inför arbete i ventilledningar, använd dubbelstängning för att öka säkerheten.

Vid arbete i avloppsledning, välj om möjligt att göra arbetet under en period då avloppsvattenflödet är så lågt som möjligt. Undvik exempelvis regniga dagar med mycket regnvatten. Säkerställ att det finns en pump med tillräcklig kapacitet för att pumpa undan avloppsvattnet.

Arbetstiden för arbete inne i ledningen behöver begränsas. Det är lämpligt att diskutera fram arbetstider inuti ledningen på exempelvis maximalt i storleksordningen en timme och därefter en paus på kanske dubbla tiden. Den maximala veckoarbetstiden inuti ledningar bör också begränsas exempelvis till maximalt 3 pass à högst 45 minuter per dag och maximalt 4–8 timmar per vecka. Ju tyngre och besvärligare arbete, desto kortare arbetstid.

Kommunikation: Den som arbetar i ledningen måste kunna kommunicera snabbt och enkelt med sina arbetskamrater. Vid arbete inuti ledning är det lämpligt att de personer som vistas inuti ledningen, vid ledningens mynning samt den person som vistas utanför ledningen har headset med snabb, enkel och väl fungerande radiokommunikation med varandra. Det finns headset (ibland monterade i hörselkåpor) som klarar detta krav.

Tillträde till vattenledningen: Om arbetet ska utföras under flera dagar då man flera gånger måste gå in i och ut ur ledningen, är det lämpligt att detta kan ske genom en tillräckligt stor öppning (inte via manhål). Detta innebär att man kan behöva kapa ledningen och lyfta av övre halvan för att öppna upp röret.

Vagn för transport inuti ledningen. Beroende på ledningens storlek och arbetets omfattning kan man använda antingen en motordriven vagn eller en vagn/platta som man sparkar sig fram på. Vagnen ska vara försedd med en ögla som det går att fästa ett rep i om behov av evakuering uppstår. Då kan man dra ut vagnen och den som arbetar i ledningen. Motordriven vagn bör vara ansluten till motordriven vinsch.  Motordriven vagn ska vara försedd med brandsläckare samt rep för att vid behov kunna dra ut vagnen manuellt. Läs mer under evakuering och utrymning.

Övervakningskamera. Det är en fördel om övervakningskamera finns och används, så att den person som finns utanför ledningen hela tiden kan se den som arbetar inuti ledningen.

Elsäkerhet: All elektrisk utrustning som används i ledningen ska förses med ström via jordfelsbrytare. Testa jordfelsbrytaren dagligen under den tid elektrisk utrustning används inuti vattenledningen.

Belysning: Vid arbete inuti ledningen behövs bärbar belysning i form av pannlampa (med kraftfullt ljus runtom). Alla som arbetar i ledningen behöver ha pannlampa. Dessutom bör man ha reservbelysning i form av en vattentät ficklampa.

Ventilation: Vid arbete i ledningar behövs fläktar som ventilerar ledningen och tillför uteluft (exempelvis motsvarande en lufthastighet på minst cirka 0,4 m/sekund i ledningen). Eftersom fläkten kan bullra, bör den placeras utanför ledningen. En reservfläkt bör finnas enkelt tillgänglig i direkt anslutning till arbetsplatsen alternativt avbryts arbetet vid eventuellt fläkthaveri.

Personalutrymme: Om arbetet inuti ledning sker mer än tillfälligt, behöver personalen ha tillgång till personalutrymme i anslutning till arbetsplatsen med

 • Omklädningsmöjligheter och plats för förvaring av kläder och torkutrymme
 • Tvättplats och dusch med varmt och kallt vatten
 • Toalett
 • Matrum

Utrustning ska hanteras på rätt sätt efter användning, dvs. rengöras, kontrolleras, repareras vid behov och förvaras rätt.

Personlig skyddsutrustning

Följande personliga skyddsutrustning ska normalt sett användas vid arbete inuti ledning:

 • Hörselskydd med headset för kommunikation med kollegor utanför ledningen
 • Skyddskläder och knäskydd (eventuellt integrerat i byxorna).
 • Rep som vid behov kan fästas vid vagnen ska finnas tillgängligt under arbetet (för att underlätta eventuell uttransport om någon av något skäl inte kan ta sig ut själv och om motordriven vinsch havererar)
 • Syremätare som varnar för syrebrist (speciellt vid arbete i avloppsnätet) och gasvarnare som varnar för vätesulfid (svavelväte), explosiva gaser och koloxid.
 • Skyddsglasögon

Om det finns risk för att det sprids dimma från avloppsvattnet eller damm från intorkat slam eller om det förekommer arbeten som alstrar sprut och damm behövs dessutom:

 • Andningsskydd med P3-filter
Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.