Infordring med flexibelt foder (strumpning)

Flexibla foder är impregnerade med polyester och styren och härdar och bildar polystyren (en härdplast) när fodret (strumpan) placerats inuti den ledning som ska renoveras. Före montering av strumpan behöver ledningen rengöras, vilket vanligtvis görs fjärrstyrt med högtryck. Ofta står man i en brunn eller ett manhål och arbetar med strumpan när den dras eller blåses in i ledningen. Kapning och slipning behövs för slutjustering av strumpan före driftsättning.  

Ofta anlitas entreprenörer för strumpning av ledningar. Oavsett om strumpning görs i egen regi eller av entreprenör, är det viktigt att arbetet görs på ett säkert sätt, Ställ därför gärna krav enligt nedan på entreprenörerna om strumpning ska upphandlas.

Alternativa metoder

Det finns olika metoder för att renovera rör. Här beskrivs den vanligaste metoden (flexibla foder impregnerade med polyester och styren). Alternativa metoder är renovering med epoxi eller polyuretan (isocyanater). Både epoxi och isocyanater är allergiframkallande. Ska dessa material användas krävs därför en noggrann riskbedömning och planering av arbetet för att undvika att någon utvecklar allergi. Dessutom är det viktigt att säkerställa att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster följs.

Risker vid strumpning

Risker vid strumpning är bland annat:

 • Vid rengöring sprids vätskedimma som innehåller rester av avloppsvatten. Inandning av denna vätskedimma ska undvikas, eftersom den innehåller mikroorganismer som kan ge infektioner men också luftvägsproblem.
 • Inandning av styrenångor som avges från strumpan. Inandning av styrenångor kan bland annat ge huvudvärk och illamående. Det finns risk för att gränsvärdet (för 15 minuter) för styren överskrids när man arbetar med den impregnerade strumpan.
 • Hudkontakt med den impregnerade strumpan ska undvikas, eftersom styren kan tas upp via huden och även kan avfetta huden. 
 • Hantering av den impregnerade och ofta långa strumpan kan vara tungt och otympligt och kan ge akut överbelastning (t ex ryggskott) och på sikt belastningsskador. Lyft och hanteringshjälpmedel behövs därför för hantering av strumpan.
 • Härdning kan göras med olika metoder, vattenånga, vatten och UV-ljus.
  • Om vattenånga används, är det viktigt att inte arbeta nära ledningens mynning och vattenångan, för att undvika brännskador.
  •  UV-ljuset kan skada hud (brännskador och på sikt ökad risk för hudcancer) och ögon (kan på sikt ge grå starr) och därför är det viktigt att undvika att utsättas för UV-ljus. UV-ljuset är starkast i närheten av ljuskällan
  • Härdning kan göras med vatten men denna metod är ovanlig, eftersom kemikalier kan lösas i vattnet och spridas till miljön.

Använd rätt utrustning

Vid strumpning behöver man

 • Heltäckande och vattentäta skyddskläder och stövlar som klarar spiktramp.
 • Använd skyddshandskar av den typ som anges i säkerhetsdatabladet  och som skyddar mot styren.  I säkerhetsdatabladet ska det anges vilken typ av skyddshandskar som rekommenderas. Det är viktigt att välja rätt material, eftersom en del material släpper igenom styren mycket snabbt. Efter avslutat arbetsmoment bör skyddshandskarna kasseras.
 • Andningsskydd (helmask eller halvmask) med kombinationsfilter P3 och A2 (P3 skyddar mot partiklar och A2 mot styren)
 • Hörselskydd med inbyggd kommunikationsradio.
 • Fordonet är ett viktigt hjälpmedel vid strumpning och behöver bland annat ha kran och arbetslampor som kan sättas på vid behov.
 • Om serviser behöver skäras upp inifrån ledningen, använd i första hand en robot. (Ett alternativ är att skära upp serviserna utifrån)

Arbeta säkert

Vid arbete med strumpning är det viktigt att tänka på:

 • Arbeta aldrig ensam.
 • Om arbetet sker i trafikmiljö, följ de regler som gäller för sådant arbete.
 • Placera fordonet så nära brunnen/manhålet som möjligt, för att göra det möjligt att använda kranen för hantering av den impregnerade strumpan och annan tung utrustning.
 • Arbeta så långt möjligt med färdigimpregnerade strumpor. Undvik så långt möjligt att impregnera på plats i samband med strumpning. Undvik också direktkontakt med den impregnerade strumpan.
 • Vid allt arbete i brunnen, använd full skyddsutrustning inklusive helmask med kombinationsfilter (P3 och A2).
 • Vid rengöring av ledningar med fjärrstyrd högtryckssprutning, använd minst halvmask med P3-filter vid arbete så nära brunn/manhål att man tittar ner i brunnen eller så nära att man utsätts för vätskedimman.
 • Vid all hantering av den impregnerade strumpan, använd skyddshandskar.
 • Hantera den impregnerade strumpan med hjälp av kran på fordonet. Endast korta strumpor med liten diameter (maximalt cirka 200 mm) är så lätta att de kan hanteras manuellt.
 • Vid härdning:
  • Härdning med UV-ljus. Titta inte in i UV-ljuset, eftersom det kan skada ögonen.
  • Härdning med ånga. Undvik arbete intill brunnen/manhålet under härdning, eftersom det innebär risk för brännskador. Vid arbete en bit från brunnen/manhålet kan man utsättas för ånga och styren kan spridas tillsammans med ångan. Använd helmask med P3 och A2-filter.
 • Vid kapning och slipning, använd helmask med kombinationsfilter (P3- och A2). Om kap- och slipmaskin vibrerar, ska man bara arbeta med maskinerna korta stunder så att man inte överskrider gränsvärden för vibrationer. Eldrivna kap- och slipmaskiner behöver vara elsäkra och kopplade via jordfelsbrytare.
Senast ändrad: 2015-02-02
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.