Svetsning

Utvändig svetsning

Vid utvändig svetsning behöver vattenledningen friläggas så att svetsaren kan komma åt att svetsa i en god arbetsställning. Vid svetsning ska andningsskydd och svetsvisir samt skyddskläder avsedda för svetsning användas (se www.svetsaratt.se Länk till annan webbplats.). Vid behov ska väderskydd användas. Väderskyddet får inte utformas så att svetsröken inte ventileras bort.

Om invändig svetsning inte kan undvikas

 Det kan finnas situationer när det inte är möjligt alternativt mycket svårt att komma åt för att ta upp ett schakt för att kunna svetsa utifrån (exempelvis när ledningen går under järnväg eller annan väg) och då invändig reparation med manschett inte är möjligt.

Om en sådan situation skulle uppstå, bör ansvarig chef informeras och fatta beslut om arbetet. Arbetsmiljöverket har i ett ärende som rörde invändig svetsning i rör ställt mycket långtgående krav. Det är därför viktigt att arbetet planeras och genomförs på ett säkert sätt. De åtgärder som beskrivs för arbete invändigt i ledningar gäller också vid invändig svetsning. Dessutom är det viktigt att också tänka på:

  • Vilka andningsskydd som ska användas (viktigt att de kan användas på den plats där svetsningen utförs) samt vilken övrig personlig skyddsutrustning som ska använda. Tryckluftsmatat andningsskydd eller fläktmatat andningsskydd med P3-filter ska användas vid svetsning invändigt i rör.
  • Svetsvisiret ska vara självbländande, för att minimera belastningen från upp- och nedfällning av visiret
  • Hur arbetet organiseras för att undvika ensidigt arbete (svetsning får göras exempelvis i maximalt 3 x 45 minuter och därefter vila under minst 15 minuter)

Slangar och ledningar till svets och annan utrustning ska vara så utformade och anpassade till arbetet i ledningen att olyckor och ohälsa undviks.

Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.