Arbete i tunnlar

Arbete i tunnlar innebär sådana risker att det är viktigt med väl utvecklade säkerhetsrutiner. Här finns några punkter som det behövs tydliga och uttalade rutiner för.

Inför arbete i tunnlar

Innan arbete i tunnlar påbörjas:

 • Är det klart vilka rutiner som gäller för arbetet i tunnlar, exempelvis när det gäller vem som har tillträde till tunnlar och om man ska hålla kontakt med någon kontaktperson eller anmäla när man går in i eller kommer ut ur tunneln?
 • Är det klart vilka rutiner som gäller om man behöver larma eller evakuera när man är inne i tunneln?
 • Är det klart hur man håller kontakt med varandra och hur man kan påkalla hjälp utifrån om det skulle behövas?
 • Är det klart hur eventuella larm fungerar och hur de stängs av och kopplas på?

Säkert arbete i tunnlar

Arbete i tunnlar kan handla om att inspektera, besiktiga, rensa, underhålla och renovera tunnlar.

Vid arbete i tunnlar är det viktigt att:

 • Arbeta inte ensam. Säkerställ att ingen arbetar ensam i tunneln ens tillfälligt eller lämnas kvar ensam i tunneln. Om ensamarbete trots allt förekommer, behöver det finnas en riskbedömning som visar att riskerna är minimala exempelvis för att det bara handlar om tillsyn då man inte behöver gå in i tunneln och inte gör några ingrepp.
 • Ha god kunskap om tillträdesvägar och alternativa vägar ut om evakuering behövs.
 • Markera och signalera när arbete pågår i tunneln, exempelvis med röda elektronblixtlampor eller fasta signallampor och skylt ”Arbete pågår” på båda sidor om berörd tunnelsektion.
 • Ta med den säkerhetsutrustning  samt annan utrustning som behövs.
 • Planera för säkert arbete och bra arbetsmiljö vid underhåll och renovering.
 • Väl fungerande rutiner behöver finnas för felanmälan om man upptäcker fel eller skador till exempel på kablar eller ledningar, nedfallna stenar eller tecken på ras från betong eller berg.
  • OBS! om fjärrvärmerör i en tunnel börjar läcka, finns risk för svåra brännskador från den utläckande ångan. Dessutom kan ångan försämra sikten. Tunneln måste i så fall utrymmas omgående.
 • Efter avslutat arbete är det viktigt att kunna tvätta av sig och vid behov kunna byta kläder.

Vid arbete i tunnlar får man inte:

 • Lämna öppen port, dörr eller lucka obevakad.
 • Ta med brännbara vätskor i större mängd än för en dags arbete

Dessutom bör man undvika:

 • Att använda gasol och andra gaser i gasflaskor.

Arbete i våta tunnlar

Vid arbete i våta tunnlar, finns det risk för tillfälligt höga vattenflöden men också för att det kan bildas farliga gaser som vätesulfid ( svavelväte) som i höga halter är kvävande eller att det kan bli syrebrist. I tunnlar med avloppsvatten finns det dessutom risk för smitta om man kommer i kontakt med avloppsvatten eller ytor som kontaminerats av avloppsvattnet. Utöver säkerhetsåtgärderna som beskrivs ovan behöver man också:

 • Kontrollera väderförhållandena. Gå inte in i inte tunneln om avrinning och vattennivån är högre än normalt (dvs. om det ska regna mycket eller om det töar mycket). Gå inte in i tunnlar om vattnet överstiger knähöjd, eftersom det blir tungt att röra sig och blir svårare att utrymma om det skulle behövas.
  • Tvätt av bussar i bussgarage är ett exempel på en aktivitet som kan skapa höga flöden.
 • Ordna med ventilation exempelvis genom att öppna portar i var ända av det tunnelsegment där arbetet pågår. Observera att om portar står öppna, krävs vakthållning vid portarna alternativt låsta gallergrindar.
 • Ta med gasvarnare (som varnar för låg syrgashalt, vätesulfid (svavelväte) och explosiva gaser). Var och en bör ha en egen gasvarnare med sig.
 • Om någon gasvarnare larmar, evakuera genom närmaste utgång eller nödutgång. Använd syrgastub för att inte riskera att svimma på grund av syrebrist.
Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.