Slamsugning och spolning

Slamsugning och spolning är arbetsuppgifter som innebär att man arbetar med slangar och som kan vara tunga och otympliga att hantera och som vid slamsugning är trycksatta. Arbetet innebär lyft av tunga och ibland många lock och dessutom kan man komma i kontakt med avloppsvatten och vätskedimma från spolningen och avloppsvattnet. Då gäller det att veta hur man ska arbeta för att arbetet ska bli säkert och inte alltför slitsamt.

Risker som ska undvikas

Arbetsmoment som innebär särskilda risker är:

Lyft av tunga brunnslock. Lyft av tiotals eller ännu fler brunnslock varje dag kan innebära lyft av flera ton. Det ökar risken för förslitningsskador, även om man är stark och vältränad.

Hantering av slang, som ibland behöver dras fram till brunn, pumpstation etcetera. Ju grövre slang och längre sträckor, desto tyngre arbete.

Vid slamsugning använder man trycksatta slangar med vatten med högt tryck. Det höga trycket innebär risker genom att:

 • Vattenstrålen har en stor kraft och kan sprida vätskedimma (aerosoler), grus och annat som finns i brunnar och ledningar.
 • Vattenstrålen utövar en stor kraft på slangen som måste pareras av den som håller i slangen.  
 • Ett haveri med plötsligt läckage kan leda till att slangen rycker till och i värsta fall slår till någon. Det har hänt att ett slag av en slang har slagit ut tänder, knäckt revben och slagit personal medvetslös.
 • Spolbilens tank kan utsättas för övertryck (med risk för att tanken sprängs) och undertryck (med risk för att tanken imploderar), om man inte har kontroll på trycket i tanken när man spolar och suger eller om tanken är skadad på något sätt.
 • När man spolar, kan det spridas vätskedimma (aerosoler) och dimman kan innehålla avloppsvatten och bakterier. Risken finns att man infekteras eller får influensaliknande symptom och frossa som vanligtvis kommer en tid efter arbetet och som går över till nästa dag.
 • Slamsugning och spolning bullrar.

Det förekommer att man måste gå ner i en brunn för att kunna slamsuga och spola. Arbetet i brunn innebär speciella risker, bland annat för kvävande och giftiga gaser och syrebrist. Det kan också vara besvärligt att klättra ner i brunnen och det finns risk att man faller och kanske ramlar ner i vatten.

När man arbetar med slamsugning och spolning, kör man ofta mellan olika ställen och hoppar ut ur och in i bilen många gånger. Speciellt om det är ett större fordon, kan det bli höga hopp och kliv upp i fordonet. Det är inte ovanligt att man skadar ben och fötter exempelvis vrickar en fot.

Undvik riskerna så här

 • Sug- och spolbilsförare behöver ha kunskap om arbetet och hur det kan göras på ett säkert sätt. Krav på utbildning finns för den som kör spolbil som arbetar med ett tryck över 200 bar. TYA Länk till annan webbplats. har information om vilken kompetens spolbilsförare behöver ha. Introduktionen behöver kompletteras med arbetsmiljöutbildning. Många VA-verk har egna utbildningar.
 • Arbete med slamsugning och spolning sker ofta i trafikmiljöer. Läs mer om säkerhet vid arbete i trafikmiljöer.

Slamsugning och spolning är arbetsuppgifter som innebär sådana risker att ensamarbete inte är lämpligt. Arbeta minst två tillsammans.

Det är viktigt att utrustningen är i bra skick. Kontrollera minst varje vecka och helst varje dag att:

 • Laddad mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning finns.
 • Tanken är besiktigad och godkänd. Besiktning ska göras vart fjärde år enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Tanken och kopplingar är oskadade och att under- och övertrycksventiler löser ut som de ska. Material som är skadat byts ut. Det får t ex inte finnas revor i slangen.
 • Kopplingar på spolslang är godkända för spolslangar och av rätt typ och i rätt storlek. Kopplingar av hydraul typ får inte användas (eftersom de kan skada spolslangen). Byte ska göras av någon som har kunskap om och erfarenhet av spolslangar.
 • Låsanordningar (kopplingar) på sugslangar ska sitta stadigt fast.
 • Slangar ska ha någorlunda rätt längd och inte vara för långa (så att de blir onödigt tunga och otympliga att hantera).
 • Det bör finnas markering på spolslangar som anger hur långt det är till munstycket, exempelvis vid 3 m, 5 m, 10 m, 15 m. Markeringen ökar säkerheten, eftersom man vet hur långt in i ledningen som slangen når.
 • Brunnar är vanligtvis låsta och öppnas med brunnsöppnare. Det är viktigt att det finns lyfthjälpmedel som kan användas för att lyfta brunnslock, till exempel kranarm med brunnskrok i rätt utformning för den aktuella brunnen och att man kan komma tillräckligt nära för att kunna använda lyfthjälpmedel om det är monterat på bilen. Ett annat lyfthjälpmedel är magnet som monteras på en kranarm som är monterad på spolbilen. Magnetkroken fungerar bara om brunnslocket är rent. Om det tar extra tid att använda lyfthjälpmedlet, är det viktigt att man planerar arbetet så att man har tid att använda det.

Hantering av slangen underlättas om bilen har en kranarm som kan användas för att hålla sugslangen. Om man måste hålla i slangen är det viktigt att:

 • Stå stadigt så att man exempelvis kan parera om slangen rycker till.
 • Det är viktigt att hålla stadigt i spol- och sugslangen när man arbetar med den.
 • Stå en bit ifrån brunnen och på en plats där man inte riskerar att träffas av skvätt eller en slang som slår till. Titta inte ner i brunnen. Detta underlättas om det går att använda fjärrkontroll för styrning av spol- och sugslang.
 • Använd släde om det behövs för att justera munstycket så att det passar den aktuella ledningen.

När man arbetar nära brunnen, finns risk för att man på grund av ouppmärksamhet trampar fel och kliver ner i den. Naturligtvis är det viktigt att vara uppmärksam, men det är också viktigt att arbeta så att fall undviks.

 • En person behöver finnas i närheten och ha uppsikt, för att kunna ingripa om något händer.
 • Placera inga föremål nära brunnen (för att minska risken att snubbla eller av misstag putta till föremål så att de ramlar ner i brunnen).
 • Använd säkerhetslina som gör att man inte kan ramla ner i brunnen (förutsatt att längden är anpassad efter avståndet till brunnen).
 • Om man inte har säkerhetslina, behöver dessutom de som utför arbetar ha sele, så att det är möjligt att lyfta den som eventuellt ramlat ner i brunnen eller gå ner i brunnen för att rädda.

Vid spolning ska skyddsglasögon och vattentäta kläder och handskar användas. När man spolar, sprids det vätskedimma andningsskydd och visir eller skyddsglasögon behöver användas så att man är skyddad mot den dimman men också mot stänk.

När man stiger i och ur fordon, är det bra att undvika att hoppa. Därför bör fordonet ha ett lågt insteg som underlättar i- och urstigning.

Följande utrustning brukar behövas vid arbete med slamsugning och spolning:

 • Lyfthjälpmedel för brunnslock, exempelvis brunnskrok eller magnet som kan användas för lyft med kranarm monterad på spolbil eller annat lyfthjälpmedel.
 • Andningsskydd med P3-filter som skyddar mot vätskedimma och bakterier.
 • Vattentäta stövlar eller skyddsskor
 • Visir för att skydda ögonen och ansiktet eller i andra hand skyddsglasögon.
 • Vattentäta handskar och overall (engångsartiklar kan användas t ex vid extrema förhållanden)
 • Hörselskydd med inbyggt headset för att underlätta kommunikationen under tiden arbetet pågår.
 • Säkerhetssele, lina och tripod eller annat lyfthjälpmedel som kan användas för evakuering.
 • Om man kan behöva gå ned i brunnar, behövs dessutom en gasvarnare.
Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.