Arbete vid bassänger, rensgaller och sandfilter

När man arbetar vid bassänger, rensgaller och sandfilter kommer man i närkontakt med avloppsvattnet. Dessutom kan det vara blött och halt och man kan skadas av maskiner och annan utrustning. Därför är det viktigt att planera arbetet så att det blir säkert och att ha bra arbetsrutiner.

Inget ensamarbete, inga minderåriga
Arbete vid bassänger samt med rensgaller och sandfilter kan innebära sådana risker att det inte får utföras av någon minderårig (under 18 år) eller som ensamarbete.

Innan arbetet påbörjas

 • Elektrisk utrustning som man ska göra ingrepp i ska vara strömlös. Strömbrytaren ska vara synlig och lättåtkomlig. Utrustning som är avstängd ska skyltas upp, så att ingen av misstag startar den. Följande utrustning kan behöva göras strömlös:

                  Sandfilter - Inloppsluckor för vatten och backspolningsventiler för luft
                  Rensgaller — Motorn till gallret
                  För- och eftersedimenteringsbassäng — Luckor, ventiler, skrapor  
                  och omrörare.
                  Luftningsbassäng — Inloppslucka och omrörare

Låt vid behov behörig elektriker kontrollera att utrustningen är strömlös.

Använd jordfelsbrytare vid arbete med eldrivna maskiner.

Lyfthjälpmedel ska finnas tillgängligt, t ex travers med kättingtelfer eller svängkran. Kontrollera att giltigt kontrollmärke/besiktningsintyg sitter på eller i nära anslutning till lyftanordningen. Kontrollera att kätting, ögla och lyftstroppar är i gott skick. OBS! Använd aldrig fallskyddsutrustning för lyft av material.

Ta med och använd personlig skyddsutrustning:

 • Skyddshandskar och vid behov stövlar.
 • Fallskydd.OBS! Den som använder fallskydd måste veta hur de ska användas. Ett sätt att säkerställa detta är utbildningsbevis som inte bör vara äldre än 5 år. (Krav på fallskydd och instruktioner om hur de ska användas finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:3. Henriksdals reningsverk i Stockholm har i samråd med Arbetsmiljöverket kommit fram till denna tolkning av föreskriften. Utbildning kan göras i egen regi.)
 • Kommunikationsutrustning som fungerar där arbetet utförs, så att hjälp kan tillkallas vid behov.
 • Gasvarnare kan behövas om det finns risk för höga halter av explosiva
  gaser.

Arbeta så här

 • Om fallskydd behövs, montera det om möjligt i färdiga borrhål.
 • Om rullställning behöver användas. Kontrollera att den är försedd med trappa (eller lutande stege), tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan. Om man hyr rullställning ska monteringsanvisningar finnas med.
 • Om stege måste användas, sättas fast den med stegfästen.
 • Sandfilter - Se till att sandfiltret är helt tömt och renspolat. Sand får inte finnas kvar när arbetet påbörjats.
 • Rensgaller - Det upplyfta gallret ska vara renspolat. Trasor mm. får inte finnas kvar på gallret när arbetet påbörjas.
 • För- och eftersedimenterings- samt luftningsbassäng — Se till att bassängen är helt tömd och renspolad innan arbetet påbörjas. Slam får inte finnas kvar (med undantag för i pumpgropen). Fläktar ska finnas och vara igång under hela arbetet och blåsa ner ren luft i bassängen.
 • För- och eftersedimenterings- samt luftningsbassäng — Om räcken monteras bort eller om övertäckning helt eller delvis tas bort, spärra av arbetsområdet med band och sätt upp skyltar om att räcken/galler är borttagna.
 • Luftningsbassäng och sandfång - stäng om möjligt av luftningen under tiden arbete pågår.

Efter avslutat arbete

 • Städa arbetsplatsen och spola vid behov golv etc.
 • Sätt tillbaka eventuella skyddsräcken och -galler samt övertäckning över bassänger som tagits bort.
 • Ta bort eventuell fallskyddsutrustning stegar och rullställning förvara på lämplig plats.
 • Rengör vid behov utrustning inklusive stegar och ställningar samt personlig skyddsutrustning
 • Tvätta händerna. Om kläderna är kraftigt nedsmutsade — byt om.
 • Informera elektriker att arbetet avslutats och personalen lämnat riskområdet och att det är klart för uppstart.
 • Sandfilter - montera tillbaka servat filter.
 • Rensgaller - montera tillbaka servat galler.
Senast ändrad: 2012-11-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.