Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplanen är ett redskap för att identifiera och förebygga olycks- och hälsorisker vid bygg- och anläggningsarbeten. Därför ska arbetsmiljöplanen tas fram innan arbetsplatsen etablerats och arbetet påbörjas.

När behövs en arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan behövs i samband med de flesta bygg- och anläggningsarbete som förekommer inom VA-verk och i ledningsnätet. De formella kraven är att arbetsmiljöplan bland annat ska finnas för arbeten med:

 • Risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer.
 • Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.
 • Brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
 • Drunkningsrisk.
 • Passerande fordonstrafik.
 • Tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement.

Arbetsmiljöplan behövs inte bara vid nybyggnation utan också vid rivning, ombyggnation, installationer och underhåll.

Dessutom behövs arbetsmiljöplan vid följande arbeten (som kanske inte är lika vanliga inom VA-sektorn):

 • Om arbetet är så omfattande att det krävs en förhandsanmälan.
 • Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. Exempel på ett sådant ämne är asbest.
 • I närheten av högspänningsledningar.
 • Under vatten med dykarutrustning.
 • I kassun under förhöjt lufttryck.
 • Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.
 • Om sprängämnen används.
 • Om de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.

Arbetsmiljöplanen ska tas fram tidigt i bygg- och anläggningsprocessen, vilket innebär att den ska tas fram innan byggarbetsplatsen etablerats. Sedan kan arbetsmiljöplanen behöva revideras, justeras och konkretiseras vartefter bygget fortskrider.

Sanktionsavgift vid missad arbetsmiljöplan

Om arbetsmiljöplan saknas för ett bygg- eller anläggningsarbete, kan Arbetsmiljöverket utdöma en sanktionsavgift på 10 000:- (om ingen förhandsanmälan krävs) eller 50 000:- (om arbetet är så omfattande att förhandsanmälan krävs). Om arbetet pågår under maximalt två dagar i följd, utdöms ingen sanktionsavgift.

Vad ska ingå?

Arbetsmiljöplanen ska beskriva:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • Hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.

De regler som ska tillämpas på arbetsplatsen kan handla om:

 • val av plats, konstruktion och design
 • val av metod eller material
 • anordningar för säkert arbete eller skydd
 • beskrivning av lämpliga skyddsanordningar
 • beskrivning av nödvändiga förundersökningar och tillstånd
 • krav på utbildning, exempelvis för arbete på väg eller eventuell utbildning om arbete i slutna utrymmen och evakuering

Använd gärna AMP-guiden Länk till annan webbplats. som stöd vid framtagning av arbetsmiljöplaner. Här finns också ett underlag för en enkel arbetsmiljöplan Word, 41.2 kB. som kan användas för mindre arbeten, exempelvis kortare än 2 veckor.

Att tänka på med arbetsmiljöplanen

Det finns några fallgropar när man tar fram en arbetsmiljöplan. När ni ska ta fram en ny arbetsmiljöplan, kan det därför vara viktigt att:

 • Kopiera inte bara en gammal arbetsmiljöplan. Läs igenom och anpassa planen så att den verkligen passar för det arbete där den ska användas.
 • Ibland kan arbetsmiljöplanen bli kortfattad, till och med så kortfattad att det är svårt att tyda vad som menas. Kontrollera gärna med dem som ska använda arbetsmiljöplanen att de förstår vad som menas. Diskutera gärna de olika punkterna så att ni är överens om reglerna och hur arbetet organiseras.
Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.