Introduktion och utbildning

Arbetet på VA-verk inklusive ledningsnätet innebär många risker. En del risker är vanliga och uppenbara. Andra är mer förrädiska och man måste känna till dem för att kunna undvika dem. Därför är det viktigt att introduktionen av nyanställda och anställda som byter arbetsuppgifter fungerar bra. Det är också viktigt med återkommande utbildning och information, så att man inte glömmer bort det man lärt sig.

Kunskap behövs för att kunna arbeta säkert

Vissa arbeten, exempelvis arbeten i trafikmiljöer, i tunnlar och inuti ledningar och arbete med spolbil innebär sådana risker att det är rimligt att alla som arbetar med sådana arbetsuppgifter har en säkerhets- och arbetsmiljöutbildning om risker och hur man ska arbeta i dessa miljöer.

Ett viktigt skäl till att anställda behöver ha arbetsmiljöutbildning är att arbete bland annat med ledningsnätet ofta görs utan arbetsledare eller chef närvarande. Då måste man kunna bedöma riskerna i arbetet och välja arbetsmetoder och utrustning som gör att man minimerar olycksrisken och kan arbeta i en så god arbetsmiljö som möjligt.

Utbildning ger kunskap och kompetens

Utbildning är viktigt för att alla anställda ska ha grundläggande kunskaper om risker i arbetet men också om hur man skyddar sig. Utbildningstillfällena ger också möjlighet att fånga upp sådant som anställda funderar över, stämma av att gällande regler och rutiner är kända och följs och fånga upp förbättringsförslag från anställda.

Har ni fungerande rutiner för att alla som behöver får utbildning:

 • Introduktion av nyanställda?
 • Introduktion av anställda som byter arbetsuppgifter?
 • Introduktion av personal från andra företag som tillfälligt arbetar i anläggningen?
 • Återkommande information och utbildning om arbetsmiljö för alla anställda?

Det är viktigt att beslutade utbildningar genomförs och att alla som behöver utbildning utbildas.

Vilka arbetsuppgifter kräver utbildning?

Ni behöver göra en bedömning av om för vilka arbetsuppgifter det behövs utbildning för att anställda ska kunna arbeta säkert. När sådan utbildning behövs, är det arbetsgivaren som har ansvaret för att anställda har sådan utbildning.

För vissa arbeten finns det krav på utbildning om arbetsmiljö risker och hur man arbetar säkert, t ex

 • För arbete i trafikmiljö på statliga vägar har Trafikverket specificerat vilken kompetens Länk till annan webbplats. som krävs. Dessutom har många kommuner krav på liknande utbildningar för arbete i det kommunala vägnätet. Enklast är sannolikt att se till att alla anställda som arbetar i ledningsnätet har denna utbildning. Utbildningen Arbete på väg anordnades tidigare av Trafikverket, men erbjuds nu av flera olika företag.
 • Om någon arbetar med motorsåg (motorkedjesåg eller röjsåg), krävs utbildning (typ motorsågskörkort) enligt Arbetsmiljöverket.
 • Drift- och underhållspersonal samt entreprenörer som arbetar i explosionsklassade zoner ska ha lämplig utbildning och kunskap om explosionsrisker och säkerhetsåtgärder som gäller i den miljön. Ev. städpersonal och tillfälliga besökare ska få en kort säkerhetsgenomgång.

Exempel på arbeten som innebär så allvarliga risker att det är motiverat med en utbildning innan man får utföra arbetet är:

 • Arbeten som innebär risk för kontakt med avloppsvatten, till exempel arbete med pumpsump, tömd men ej renspolad bassäng, förluftning, sandfilter, tömd rötkammare
 • Arbeten i slutna utrymmen eller utrymmen där det kan förekomma kvävande eller giftiga gaser eller uppstå syrebrist
 • Arbete i ledningsnätet, t ex i kulvertar och avlopps- och dagvattentunnlar
 • Arbete invändigt i rör
 • Arbete i brunn, kammare och pumpstation
 • Schaktning

Vad ska ingå i utbildningen?

I utbildningen kan t ex ingå:

 • Hur man ska arbeta för att arbeta säkert. Använd gärna ArbetsmiljöVA:s tips om hur man arbetar säkert i olika situationer som underlag för introduktion och utbildning.
 • Hur arbetsmiljöarbetet inom företaget fungerar och vad man ska göra om man upptäcker  något som behöver åtgärdas.
 • Vilka hälso- och olycksfallsrisker som finns i verksamheten. Exempelvis kan det vara bra att utbilda i ergonomi, så att anställda vet vilka risker som finns med arbete i besvärliga arbetsställningar, tungt arbete och statiskt belastande arbete men också hur man kan arbeta för att minska sådana skadliga belastningar.

Det kan också vara bra att öva så att man vet vad som ska göras om något oväntat inträffar. Exempelvis:

 • Brandövningar
 • Öva räddningsinsatser, utrymning och evakuering för att lyfta och evakuera någon ur ledning,  tunnel, tank eller grop. Det är svårt att evakuera någon till exempel ur en ledning. Övning kan rädda liv.

Se över utbildningarna när verksamheten ändras

När verksamheten förändras, kan det hända att nya risker uppkommer men också att gamla regler och rutiner inte längre behövs. Därför är det bra att se över innehållet i era utbildningar, så att utbildningarna hålls aktuella och uppfattas som relevant av era anställda.

Vem ska utbilda?

För att utbildningen ska bli bra, bör utbildaren:

 • Väl känna till den verksamhet som utbildningen handlar om, exempelvis ha minst fem års erfarenhet av VA-arbete..
 • Vara väl insatt i och förstå innehållet i utbildningen. Det innebär bland annat att den som utbildar i detalj behöver känna till och förstå vilka risker som finns i verksamheten och vilka tekniska och organisatoriska rutiner och vilka arbetssätt som skyddar mot riskerna. Det kan vara värt att reflektera över vad den önskade effekten av utbildningen är: ökad insikt om risker eller ett säkert arbetssätt eller både och?
 • Ha en pedagogisk förmåga. Med god pedagogisk förmåga fastnar kunskapen bättre och blir enklare att tillämpa. En viktig del i pedagogiken vid denna typ av utbildningar är att aktivera deltagarna så att de får diskutera sitt arbetssätt och på det sättet öka förståelsen för riskerna och bättre förstå varför man ska arbeta på ett visst sätt.

Utbildning behövs återkommande, dels för att det nyanställs och anställda byter arbetsuppgifter, dels för att verksamheten ändras och kanske ändras också arbetsrutinerna. Det kan därför vara klokt att utse någon eller några till utbildare som också får möjlighet att skaffa de kompletterande kunskaper som behövs och lägga upp introduktion/information/utbildningar som vid behov kan genomföras igen.

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.