Organisation av arbetsmiljöarbetet – vem gör vad?

 Arbetsmiljöarbetet är komplext och innefattar många olika arbetsuppgifter. Arbetsmiljöarbetet ska också vara en del av och integrerat i det dagliga arbetet. Detta innebär att alla på arbetsplatsen på ett eller annat sätt är involverade i arbetsmiljöarbetet, men gör olika saker.

Kommunledningen och VA-verkets ledning har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och avsätter resurser, bestämmer om fördelning av arbetsuppgifter och om arbetsmiljöpolicy och ska också följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Ledningen kan också besluta till exempel om arbetsmiljöarbetet ska integreras med andra ledningssystem för verksamheten.

Arbetsledare och chefer ska se till att gällande rutiner fungerar och efterlevs och ska bevaka arbetsmiljöfrågor kopplade till den verksamhet de ansvarar för. Vad detta innebär i praktiken kan variera mellan VA-verk och bestäms av VA-verkets ledning.

När arbetsuppgifter fördelas i organisationen är det viktigt att särskilt tänka på att den som får en arbetsuppgift;

  • har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften alternativt ges möjlighet att skaffa sig den kompetensen eller anlita någon kompetent person,
  • har tid för att arbeta med arbetsuppgifterna,
  • har tillräckliga befogenheter för att se till att säkerhetsrutiner mm verkställs. Detta kan innefatta både ekonomiska befogenheter och befogenheter att ändra på hur arbetet ska utföras, av vem och när.

Skyddsombud (arbetsmiljöombud) företräder de anställda i frågor som rör arbetsmiljö. Skyddsombud bevakar arbetsmiljöfrågor och samarbetar med arbetsledare och chefer i dessa frågor.

Anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de säkerhetsinstruktioner som gäller på arbetsplatsen. Om det finns risker som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa ska anställda snarast underrätta arbetsgivaren.

Skyddskommitté (arbetsmiljökommitté) är ett forum för arbetsgivare och skyddsombud för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vill du ha mer tips och råd hur du kan bidra i arbetsmiljöarbetet? Läs vidare på den sida som bäst svarar mot din roll.

Chef för VA-verk och ledningsnät » Länk till annan webbplats.
Arbetsledare vid VA-verk »
Arbetsledare för arbete i ledningsnätet »
Skyddsombud på VA-verk »
Skyddsombud, arbete i ledningsnätet »
Anställd på VA-verk »
Anställd som arbetar i ledningsnätet »
Anställd inom företagshälsovården »

Senast ändrad: 2020-03-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.