Kemikaliearbete

Kemiska produkter som finns eller används i verksamheten ska förtecknas på något sätt. För varje produkt märkt med faropiktogram (eller orange farosymbol) ska det finnas säkerhetsdatablad. Här finns en kort introduktion till kemikaliearbetet. Läs mer i

KemiGuiden Länk till annan webbplats.

. I KemiGuiden finns också interaktiva test, bland annat en

Snabbstart Länk till annan webbplats.

och

Min KemiGuide Länk till annan webbplats.

, som hjälper er att reda ut vilka krav som gäller för de kemiska produkter och risker som finns hos er.

Gallra ut kemikalier som inte används
Ert kemikaliearbete med blir enklare om ni har god kontroll av vilka kemikalier som används hos er. Ibland behöver man rensa ut och göra sig av med kemikalier som  inte längre används eller behövs. När ni gallrar ut kemiska produkter Länk till annan webbplats. ska ni också försöka minska antalet produkter som används för samma ändamål. Ni kan t ex ha färre smörjmedel, motoroljor, avfettningsmedel mm så långt det går.

Glöm inte att ta bort utgallrade produkterna från er kemikalieförteckning och att kasta säkerhetsdatabladen för dessa produkter. Det blir lättare att riskbedöma kemikalierna med en aktuell kemikalieförteckning.

Säkerhetsdatablad (SDB) och kemikalieförteckning 
För alla kemiska produkter som är märkta med faropiktogram eller orange farosymbol, ska det finnas ett säkerhetsdatablad på svenska. SDB består av 16 avsnitt. Under olika avsnitt finns viktig information om t ex

  • riskerna i arbetsmiljön (avsnitt 2 Farliga egenskaper)
  • hur man skyddar sig och arbetar med produkten (avsnitt 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd)
  • hur produkten ska förvaras (avsnitt 7 Hantering och lagring)
  • om några särskilda regler gäller (avsnitt 15 Gällande föreskrifter)
  • hur produkten kan påverka miljön (avsnitt 12 Ekologisk information) mm.

Vid inköp av kemiska produkter, fråga efter SDB. Man får inte börja arbeta med kemiska produkter som är märkta med faropiktogram eller farosymbol om man inte har tillgång till säkerhetsdatablad eller annan likvärdig risk- och skyddsinformation. Läs mer om säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats. i KemiGuiden.

Det ska finnas en förteckning över alla kemiska produkter som är märkta med faropiktogram eller orange farosymbol. Förteckningen Länk till annan webbplats. kan utformas på olika sätt beroende på hur många kemikalier hanteras i ert reningsverk, till exempel en pärm med alla säkerhetsdatablad eller
en elektronisk förteckning. OBS! Förteckningen ska också innefatta ämnen som bildas i verksamheten, exempelvis farliga gaser som bildas vid rötning eller svetsrök som bildas vid svetsning.
 
Inköp av kemikalier
I Kemiguiden finns tips och handfasta råd om inköp av kemiska produkter Länk till annan webbplats..

Märkning av förpackning, behållare/tank och rör som innehåller kemiska produkter
Förpackningar, behållare/tank och rör Länk till annan webbplats. som innehåller hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter ska vara märkta med faropiktogram eller orange farosymbol. De som arebtar med kemikalier ska veta vad faropiktogram och orange farosymboler varnar för Länk till annan webbplats. och hur ni ska skydda er.

Förvaring av processkemikalier
Fällningskemikalier som hanteras i större mängder levereras vanligtvis i tankar av glasfiberplast eller hårdplast. Lagertank ska vara försedd med överfyllnadsskydd och larmande nivåmätare. Kemikalietanken och doseringsutrustning placeras inom en invallning som förses med läckagelarm. Uppsamlingsvolymen ska motsvara den största behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning. Vid förvaring utomhus ska behållare stå under tak.

Kemiska produkter för reparation och underhåll är bland annat mineralbaserade smörjoljor som hydraulolja, motorolja och växelolja. Dessa oljor förvaras vanligen i fat i separat förråd med skydd för spill och läckage.

För reparation och underhåll används också rengöringsmedel, färg, avfettningsmedel och skumdämpare.  Dessa förvaras vanligtvis på de arbetsplatser och i de lokaler där de används.

De vanligaste laboratoriekemikalierna är syror, baser (natriumhydroxid, kalibreringslösningar och färdigpreparerade reagensrör. De förvaras vanligen  i kemikalieförråd på lab.

Läs mer om förvaring av kemikalier Länk till annan webbplats. i KemiGuiden.

Senast ändrad: 2012-09-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.