Riskbedömning av explosionsfarlig miljö

Arbete i zonklassade områden ska riskbedömas innan arbetet påbörjas. Även närliggande lokaler/utrymmen ska riskbedömas om de har betydelse för säkerheten. 

Vad kan explodera?
I reningsverk förekommer explosionsrisk på grund av metangas som kan bildas vid anaerob nedbrytning av organiska ämnen i avloppssvattnet. För att explosionsrisk ska uppkomma, krävs att den bildade metangasen samlas upp i något dåligt ventilerat utrymme.

Om en kemisk produkt innebär explosionsrisk framgår av märkningen på förpackningen (röd-vita faropiktogram).

Exempel på explosionsklassade områden på reningsverk

 • Rötkammare
 • Slamtank
 • Mätarhus
 • Gasklocka
 • Lager, doseringsrum och doseringsplats för brandfarlig vätska (t ex metanol)

 

Klassade områden delas in i tre zoner baserat på en bedömning av hur explosiv atmosfären är. Bedömning av explosionsrisken och klassning av zoner, bygger på uppgifter om

 • Egenskaperna hos de gaser och ångor som förekommer.
 • Utsläppshastigheten.
 • Typ av riskkälla (kontinuerlig, primär eller sekundär).
 • Ventilationens effektivitet och tillgänglighet.
 • Beräkning av utspädning av de farliga gaserna i omgivande luft.

Metodik för att bedöma explosionsrisk beskrivs i SEK Handbok 426. Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär, utgiven av Svensk Elstandard (www.elstandard.se Länk till annan webbplats.). I handboken beskrivs också förenklade metoder.

Riskbedömning

Risken för explosion påverkas av:

 • Vilka byggnader/lokaler/utrymmen, utrustningar, materiel mm som finns.
 • Om det finns områden som genom öppningar har eller som kan få förbindelse med områden där explosiv gasblandning kan uppstå.
 • Vilka explosionsfarliga ämnen som förekommer och blandningens explosionsbenägenhet.
 • Vilka tändkällor (statisk elektricitet, elektrisk utrustning mm) som kan starta en explosion.
 • Sannolikheten för att en explosiv gasblandning uppstår och antänds. Detta har betydelse för varaktighet och konsekvenser av en explosion.
 • Vilka rutiner för säkert arbete i explosionsfarlig miljö som finns och tillämpas. Detta innefattar vilken skyddsutrustning som ska finnas och användas samt vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas och vidtas.
 • Rutiner för säkert omhändertagande av eventuellt spill och läckage.
 • Om det finns lämpligt släckmedel och släckförfarande vid brand för att förebygga explosion.
 • Minsta bemanning och den samlade utbildningsnivån för att klara arbetet och oförutsedda situationer.
Senast ändrad: 2019-02-22
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.