Explosionsskyddsdokument

Innan arbete i explosionsfarlig miljö påbörjas ska ett explosionsskydsdokument upprättas.

När ska man ta fram explosionskyddsdokument?
Dokumentet ska baseras på riskbedömning av den explosionsfarliga miljön. För en fast arbetsplats och ett visst arbetsmoment kan man ta fram ett dokument som alltid gäller. För  arbetsmoment som förekommer sällan och på varierande platsen kan man behöva ta fram explosionskyddsdokument inför varje gång arbetet ska göras. Lämpligen används befintliga explosionskyddsdokument som underlag och anpassas till varje ny situation.

Vad ska dokumentet innehålla?
Dokumentet ska innehålla uppgifter om: 

  • Egenskaper hos de brandfarliga gaser eller vätskor som hanteras. Ämnenas temperaturklass och explosionsgrupp ska redovisas.
  • Processbeskrivningar och installationer av betydelse för explosionsskyddet.
  • Klassningsplan. I klassningsplanen ingår klassningsritning med information om riskkällor och zonindelning
  • Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö. Instruktionerna riktar sig till dem som ska vistas i eller i närheten av de klassade områdena, t.ex. vid rondering eller reparations- och underhållsarbeten.
  • Instruktioner för omhändertagande av spill, läckage och utsläpp. Omfattningen av detta beror på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras. Det är t.ex. inte relevant för gas som är lättare än luft.
  • Möjliga tändkällor. Detta innefattar elektrisk och mekanisk utrustning samt arbeten som kan ge upphov till gnistor. För den elektriska utrustningen ska protokoll från elbesiktning redovisas.
  • Områden som har eller kan få förbindelse med ett riskområde. T.ex. ventilationsöppningar, fönster eller dörrar som kan "sprida" klassat område till andra utrymmen.
  • Konsekvenser vid antändning av explosiva atmosfären. Det är viktigt att beakta vilka utrymmen som finns i direkt anslutning till de klassade områdena, t.ex. kan ett fikarum eller kontor vara olämpligt att ha vägg i vägg utan brandteknisk avskiljning
  • Samordningsansvar. På arbetsplats eller driftställe med samordningsansvar skall omfattningen av och ansvarig person för denna samordning framgå av explosionsskyddsdokumentet.
Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.