Skadad eller sjuk av jobbet

När någon blivit skadad eller sjuk av jobbet, är det viktigt att undersöka vad arbetsskadan beror på och vidta åtgärder så att något liknande inte händer igen.

De skador som inträffar behöver följas upp, för att förstå varför skadan kunde inträffa och för att vidta åtgärder, så att något liknande inte händer igen. Rätt använt är uppföljning av tillbud och arbetsskador ett bra hjälpmedel för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Chefer och anställda behöver informeras om och diskutera inträffade händelser, exempelvis genom att prata om tillbud och arbetsskador vid arbetsplatsträffar. Analysera händelser och diskutera eventuella förslag till förbättringar.

Arbetsskador och allvarliga tillbud ska också rapporteras till Arbetsmiljöverket. Enklast gör man det genom det formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Misstanke om att någon blivit allvarligt smittad på jobbet måste dokumenteras

Om någon blivit smittad av bakterier/virus som kan innebära risk för allvarliga eller livlånga sjukdomar (riskklass 3 eller 4 enligt AFS 2018:4 Smittrisker, Bilaga 1) och misstänker att man blivit smittad på jobbet ska detta dokumenteras och dokumentationen ska sparas i upp till 40 år. Exempel på sådan smitta som kan ge långvariga effekter eller allvarliga och svårbotade sjukdomar är Hepatit B, C, D, G eller Hepatit E-virus. Det finns inget krav på att dokumentationen ska skickas någonstans, bara att den ska sparas inom verksamheten och att läkare som gör uppföljande kontroller ska ha tillgång till den. Dokumentationen ska innefatta:

 • Namn på de personer som har exponerats.
 • Vilken typ av arbete som utfördes.
 • Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
 • En beskrivning av hur exponeringen skedde.

OBS! Om dessa sjukdomsfall inte dokumenteras, utgår en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 50 000:-.

Uppföljning av arbetsskador och tillbud

En viktig fråga i uppföljningar är ”Varför?”. Svaret kan peka på brister inom exempelvis följande områden:

 • Kunskap, information, utbildning, instruktioner
 • Kommunikation
 • Tidspress eller tidsbrist
 • Trötthet eller brist på koncentration
 • Bristande hjälp och stöd från kollega
 • Personalbrist eller ovan personal
 • Inte tillgång till rätt utrustning eller material
 • Tekniska fel i utrustning
 • Störning från kollegor, patienter eller anhöriga
 • Verksamhetsstörning, till exempel ombyggnad eller reparation
 • Prioriteringar

När ni har diskuterat varför tillbudet/arbetsskadan kunde inträffa kan ni också diskutera vilka åtgärder som behövs för att något liknande händer igen.

Senast ändrad: 2020-10-21
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.