Vaccinationer och medicinsk undersökning

Anställda som i sitt arbete utsätts för avloppsvatten, grovrens, avloppsslam eller latrin behöver ha ett fullgott skydd mot polio och stelkramp för att undvika att smittas av dessa sjukdomar. De flesta har fullgott skydd mot polio genom den allmänna vaccineringen mot polio. Om riskbedömning visar att det finns risk för TBE (infektion från fästingar), hepatit A och B, behövs vaccination också mot dessa infektioner. Många VA-verk har som rutin att all personal ska ha TBE- och Twinrix-vaccinationer. Vaccination mot övriga sjukdomar görs efter behov. Vaccinationer får dock aldrig ersätta grundläggande försiktighet och noggrann hygien!

Arbetsgivaren ska erbjuda anställda vaccinering mot sådana smittämnen som kan förekomma på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska även bekosta vaccineringen.

Vaccinationsintyg bör vara tillgängligt för anställda och Arbetsmiljöverket eller annan myndighet som har rätt att ta del av sådan information.

Information om vaccination lämnas av exempelvis företagshälsovård, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Om någon anställd är eller misstänks vara utsatt för luftburna mikroorganismer (exempelvis inandning av damm från slam eller aerosoler från avloppsvatten), kan man behöva undersöka allergiska reaktioner och göra lungfunktionstest (spirometri). Kontakta företagshälsovården för diskussion om detta.

Medicinska undersökningar

I vissa fall finns krav på olika typer av medicinska undersökningar. Kraven gäller bara om särskilda risker förekommer, till exempel i följande fall.

Hörselundersökningar

Om bullret på arbetsplatsen överskrider 85 dB(A) som medelvärde för en arbetsdag ska anställda erbjudas hörselundersökning (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:16 Buller). Om bullret överskrider 80 dB(A) och en riskbedömning tyder på att det finns risk för hörselskador ska anställda också erbjudas hörselundersökning.

För mätning av ljudnivån kan man kontakta företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller annan kunnig konsult. Hörselundersökning kan företagshälsovården hjälpa till med.

Exponering för vibrationer

Den som utsätts för höga vibrationsnivåer (över insatsvärdet för hand- och armvibrationer på 2,5 m/s2) eller om man misstänker att någon skadats av vibrationer (till exempel börjar visa tecken på "vita fingrar") ska erbjudas medicinsk kontroll (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 Vibrationer och AFS 2019:3 Medicinska kontroller).

Särskilt krävande arbetsuppgifter

Vissa arbetsuppgifter kan vara så krävande att man exempelvis behöver vara stark och vig eller klara av obehaget av att vara instängd och arbeta i slutet utrymmen eller stöta på råttor. Exempel på sådana arbeten är att gå in i ledningar och tunnlar eller krypa ner genom besvärliga manhål eller klättra ner i djupa nedstigningsbrunnar.

Det är lämpligt att dessa arbetsuppgifter bygger på frivillighet. Det är direkt olämpligt att beordra någon som känner obehag att utföra ett arbete i slutet utrymme. Den som ska göra ett sådant arbete för första gången, bör först testa och träna på arbete i trångt utrymme, innan arbetet i slutet utrymme påbörjas.

För arbete i slutet utrymmen bör man bedöma riskerna och om medicinsk kontroll behövs för att säkerställa att ”arbetstagaren har tillräcklig förmåga, fysiskt och psykiskt, för arbete under extrema påfrestningar” (Vägledning för dig som är arbetsgivare - medicinska kontroller).

Det finns inget uttalat krav på medicinsk kontroll för dessa typer av arbeten, men arbetsgivaren behöver bedöma om arbetet är så påfrestande att en medicinsk kontroll är motiverad. En sådan bedömning kan göras i samråd med företagshälsovården.

Ta hjälp av företagshälsovården

Kontakta företagshälsovården som kan hjälpa er att bedöma om medicinsk undersökning behövs och som vet vad som ska ingå i den medicinska undersökningen.


Senast ändrad: 2020-11-04
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.