Lagar, förordningar, föreskrifter

Verksamheten vid VA-verk regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna råd från myndigheter som Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. Här ges en översikt över gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Regler om arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns tillgängliga via Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sök på "föreskrifter".
Generella och grundläggande föreskrifter om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
AFS 2001:1    Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2019:3    Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 1994:1    Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 2020:1    Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:2    Belastningsergonomi
AFS 2005:16  Buller
AFS 2007:5    Gravida och ammande arbetstagare
AFS 1982:3    Ensamarbete
AFS 2001:3    Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2015:4    Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 1999:7    Första hjälpen och krisstöd

Om kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker
AFS 2011:19  Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2018:1    Hygieniska gränsvärden
AFS 2018:4    Smittrisker
Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

Om maskiner och utrustning
AFS 2008:3    Maskiner
AFS 2004:3    Stegar och arbetsbockar
AFS 2013:4    Ställningar
AFS 2006:5    Användning av truckar
AFS 2006:4    Användning av arbetsutrustning
AFS 2016:1    Tryckbärande anordningar 
AFS 2005:3    Besiktning av trycksatta anordningar
AFS 2003:6    Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2012:01  Användning av motorkedjesågar och röjsågar

Om bygg och anläggningsarbete
AFS 1999:3    Byggnads-och anläggningsarbete
AFS 2006:1    Asbest
AFS 1981:15  Skydd mot skada genom ras

Regler om brandfarliga och explosiva varor
AFS 2003:3       Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 2016:4       Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
AFS 2001:4       Gasflaskor  
SFS 2010:1075  Förordningen om brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1011  Lagen om brandfarliga och explosiva varor
MSBFS 2016:3   Hantering av explosiva varor
MSBFS 2010:4   Föreskrifter om vilka varor som anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor
SRVFS 2005:10  Föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor
SRVFS 2004:7    Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
SÄIFS 2000:4     Cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas
SÄIFS 2000:2     Hantering av brandfarliga vätskor
MSBFS 2013:3    Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Regler om allvarliga kemikalieolyckor
MSBFS 2015:8  Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 2015:236   Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 1999:381   Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Grundläggande lagar och förordningar
SFS 1977:1160   Arbetsmiljölag
SFS 1977:1166   Arbetsmiljöförordning

Senast ändrad: 2021-02-07
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.