Ordlista

Ordlistan förklarar ord och begrepp som är vanliga inom vatten- och avloppsrening.

Aerob
Syrerik. En aerob process har tillgång till tillräckligt mycket syre för de kemiska reaktioner som förekommer .
 
Aktivt slam
Biologiskt slam för rening av avloppsvatten består av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Anaerob
Syrefattig. En anaerob process har inte tillgång till tillräckligt mycket syre. Vid anaeroba processer bildas ofta den hälsofarliga gasen vätesulfid (svavelväte).

BDT-vatten
Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll.

Biohud
Tunt skikt av mikroorganismer där den biologiska reningen sker. Finns på t.ex. bioModuler.

Biologisk rening
Nedbrytning av organisk substans, t.ex. BOD och kväve, med hjälp av mikroorganismer.

BioModuler
Används för att öka reningsgraden i mark och infiltrationsbäddar. BioModuler består av rörformade spunna rör med en stor yta, där biohud bildas av det utgående vattnet från slamavskiljare och reningsverk. Den biologiska reningen underlättas av syretransporten genom rören.

BOD
Biokemisk syreförbrukning. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vattnet.

Brutet vatten
En teknisk lösning för att förhindra återströmning av vatten. Utformas ofta som en behållare som fylls med vatten. När vattnet ska användas, pumpas det från denna behållare.

Dagvatten
Regn och smältvatten från hårdgjorda ytor, t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser.

Denitrifikation
Bakteriell process där nitrat (NO3-) omvandlas till kväve (N2).

Dräneringsvatten
Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder.

Enskilt avlopp
Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område.

Fosfor
Växtnäringsämne, kemisk beteckning P.

Fördelningsbrunn
Brunn som fördelar utgående vatten från slamavskiljaren till spridningsledningar. Om vattnet pumpas från slamavskiljare bör fördelningsbrunnen ersättas med en manifolder.

Förfällning
Vid förfällning tillsätts flockningsmedel för att främst reducera fosfor och BOD i avloppsvattnet. Flockmedlet gör att föroreningarna bildar slam som avskiljs genom sedimentering.

Geohydrologisk undersökning
Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan.

Hygienisering
Process där bakterier reduceras för att minska risken för smittspridning. Hygienisering kan uppnås med t.ex. UF-membran, hygieniseringsbädd eller markbäddsand.

Infiltration
Vattnets nedträngande i marken via naturliga jordlager som resulterar i diffus spridning till grundvattnet.

Kemisk fällning
Metod för att främst reducera fosfor och BOD i avloppsvattnet genom tillsättning av flockningsmedel.

KL
Klosettvatten bestående av urin, avföring, toalettpapper och spolvatten.

Kväve
Ett kemiskt grundämne som fungerar som ett näringsämne, kemisk beteckning N.

Manifolder
En pump fyller och trycksätter manifoldern (en behållare). Flödet ut från manifoldern fördelas då lika mellan de fyra uttagen. Används när man pumpar ut vatten från en slamavskiljare och vill fördela vattnet till bioModulerna eller spridarrören. Manifolder ersätter fördelningsbrunn.

Markbädd
Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och makadam, vattnet samlas sedan upp och leds till t.ex. ett dike.

Minireningsverk
Prefabricerade avloppsreningsverk för enskilt avlopp.

Nitrat
Kväveförening med kemisk beteckning NO3- som bildas genom oxidation av ammonium NH4+.

Nitrifikation
Bakteriell omvandling av ammoniumkväve (NH4+) till nitratkväve (NO3-) . Nitrifikation sker i syrerika (aeroba) miljöer.

Närsalter
Växtnäringsämnen t.ex. fosfor och kväve.

Pe
Personekvivalent. Med en personekvivalent menas den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. En Pe motsvarar 70 g BOD7/dygn och 200 liter vatten/dygn. Ovanstående värden gäller för 1-5 hushåll eller 25 Pe.

pH
Mått (0-14) på hur sur eller basisk en vätska är. 0-6 = surt 7 = neutralt 8-14 = basiskt

Recipient
Sjö, vattendrag eller havsvik dit det renade avloppsvattnet släpps.

SBR
Satsvis biologisk rening av avloppsvatten.

Situationsplan
Översiktlig karta eller skiss över tomten för den planerade anläggningen där reningsanläggning finns markerad.
 
Slam
Fasta partiklar som avskilts från avloppsvattnet.

Slamavskiljare
Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.
 
Sluten tank
Tank som samlar upp avloppsvatten.
 
Spillvatten
Samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll.

SS
Suspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnet.
 
Syreförbrukande ämnen
Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag.

Tilloppsledning
Ledning för avloppsvatten från hushåll.
 
Trekammarbrunn
Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare.
 
TS
Torr substans, anges ofta i procent av total vikt alternativt volym.
 
Tvåkammarbrunn
Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare.
 
UF- Membran
Ett UF-Membran kan beskrivas som ett rör där väggarna består av så små hål att inga bakterier kan passera. Utgående vatten från reningsverket passerar ett UF-Membran (rörets väggar) som inte släpper igenom några bakterier samt höjer reningseffekten avsevärt. Det tar även bort 60-70% av medicinrester, hormoner samt virus. Med UF-rening håller utgående vatten från verket nära dricksvattenkvalité.
Backspolning av UF-Membranen sker automatiskt i verket. Då UF membranet kraftigt reducerat vattnet från bakterier behövs ingen hygieniseringsbädd. 

Vattentäkt
Vattendrag, sjö eller grundvatten som används som råvatten för dricksvattenframställning.

Övergödning
För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag, vilket leder till gödning och ökad tillväxt av bland annat vattenväxter och plankton.

Källa: Denna ordlista bygger bland annat på www.baga.se/ordlista.html Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.