Buller

Centrifuger, kompressorer, pumpar med frekvensomformare mm som används för rening av avloppsvatten och slam alstrar höga ljudnivåer. Vattnets rörelser kan också skapa ljud som kan upplevas som obehagliga om man arbetar flera timmar nära en bassäng.
Hälsorisker
Buller kan vara tröttande och påverka arbetsförmågan. Långvarigt kraftigt buller och slagljud kan ge bestående hörselskador, ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. Buller kan även orsaka olyckor om det maskerar varnande ljudsignaler eller larm.
 
Så här mycket kan det bullra i reningsverk
I tabellen nedan visas resultat från en bullermätning med personburen bullerdosimeter i ett VA-verk. Personal på reningsverket bar dosimetern en hel dag.
Exempel på ljudnivåer som kan förekomma i VA-verk
Aktivitet/lokalMaximal ljudniv dB(A)
Pressrum och containerhall84
Polymerrum inklusive press110
Igångsättning av press84
Rengöring av pressrum104
Terminalarbete på kontor/i kontrollrum76
Bilkörning77
Rondering av slamsilo, blåsmaskinrum, pressrum, polymerrum, containerhall90
Hur mycket får det bullra?
Det finns olika typer av gränsvärden för ljudnivåer. Det finns två typer av gränsvärden, dels medelvärdet för en hel arbetsdag, dels gränsvärdet som anger högsta tillåtna ljudnivå någon gång under dagen. 85 dB(A) kan alltså överskridas tillfälligt, även om medelvärdet för hela arbetsdagen ligger under gränsvärdet.

Gränsvärdet gäller det buller som en anställd utsätts för under en arbetsdag. När jämförelser ska göras med gränsvärdet mäts bullernivån som man utsätts för, inte den bullernivå som en maskin etc. ger upphov till. Ju längre från en maskin som en anställd vistas, desto lägre blir bullernivån man utsätts för.

Olika krav för olika ljudnivåer
Om 80 dB(A) som medelvärde för en hel arbetsdag (undre insatsvärdet) uppnås eller överskrids ska anställda få

  • information/utbildning om riskerna med buller
  • tillgång till hörselskydd
  • erbjudas hörselundersökning om riskbedömning/buller-mätning visar att det behövs.

Om  gränsvärdet 85 dB(A) som medelvärde för en hel arbetsdag (övre insatsvärdet) uppnås eller överskrids ska åtgärder vidtas, t ex genom att

  • det område där de höga bullernivåerna förekommer skyltas eller avgränsas
  • hörselskydd används
  • berörda anställda erbjuds hörselundersökning.

Om gränsvärdet 85 dB(A) som medelvärde för en hel arbetsdag, eller 115 dB(A) överskrids tillfälligt, eller 135 dB som impulsljud (tillfälligt slagljud eller liknande)
överskrids ska

  • orsakerna till att de överskridits utredas
  • åtgärder vidtas omedelbart,
  • åtgärder vidtas så att de höga bullernivåerna inte uppkommer igen.

Åtgärder
Åtgärda bullerkällan. Det bästa och effektivaste sättet att minska ljudnivån är att byta till en maskin eller utrustning som är tystare, dvs bullerkällan åtgärdas.

Om det inte går att åtgärda bullerkällan kan ljudnivån minskas med hjälp av inbyggnader, skärmar, eller ljudabsorbenter. Läs mer under Lokaler och Utrustning.

Hörselskydd
I VA-verk kan det vara svårt att åtgärda en del bullerkällor. Då är det viktigt att anställda som arbetar i bullriga miljöer använder hörselskydd. Om det är viktigt att kunna prata med kollegor också i bullriga miljöer, kan man välja hörselskydd med medhörning.

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.