Explosionsrisk

Vid anaerob nedbrytning av organiskt material i avloppsvatten kan det bildas metan. Metan är en brännbar gas som i höga koncentrationer också kan explodera. Anaerob nedbrytning förekommer när det är brist på syre, till exempel i rötkammare.

Rötgas innehåller utöver metan också koldioxid och små mängder vätesulfid (svavelväte). När rötgas bildas med luft, kan det bildas explosiva gasblandningar, som kan antändas av en gnista till exempel från statisk elektricitet eller från elektriska maskiner som inte är explosionsskyddade.

Läs mer om hur man bedömer explosionsrisken och vilka åtgärder som är viktiga för att undvika explosioner och vad man ska tänka på när det gäller utrustning som ska användas i explsionsklassade zoner. Riskbedömningen ska dokumenteras i ett explosionsskyddsdokument.

Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.